ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

****************

      ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563   ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และพิจารณาคุณสมบัติวันที่ 16 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ไปแล้วนั้น

     บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (1) ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว จำนวน 72 คน ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินและใบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ ไปยังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ภายในวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 16.00 น. หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

     เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) มีความรุนแรงมากขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการติดเชื้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเปลี่ยนแปลงการสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ และขอปรับค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์จากเดิม 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เป็น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

   CLICK รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

   CLICK Link ที่เกี่ยวข้อง