ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจร่วมประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

     ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรม ถวายงานผ่านภาษา”ตามรอยพระยุคลบาท…ช่วยชาติได้อย่างไร” การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2563 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพศูนย์การประกวดภาคใต้   ซึ่งจัดงานในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563  ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ เพื่อเป็นการคัดเลือกผู้แทนนักศึกษา จำนวน 2 คน เข้าร่วมประกวดในรอบคัดเลือกภาคใต้ ส่วนสื่อสารองค์กรจึงขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจ (รับจำนวน 30 คน) เพื่อเข้าร่วมการประกวด ภายใต้หัวข้อ “ความกตัญญูรู้คุณ เป็นสิ่งนำหนุนให้ชีวิตรุ่งเรือง” ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด โดยขอความกรุณาตอบกลับรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดไปยังส่วนสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตาม linkนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7uKcDOnX0e8AUWGpgKC9E73gThFgcvzWMfs-UhhdbWM_rJg/viewform  ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสุภาณี เพชรานันท์ รักษาการแทนหัวหน้างาน งานสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร โทร.73725/080-3829444
     CLICK > กำหนดการ