การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. การรับสมัคร ผู้สมัครกรอกใบสมัครในวันที่มาสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง

๒. กำหนดการรับสมัคร ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://forms.gle/mdBvBfCaaQuJA9pd9

๓. จำนวนรับ ๑๐ คน โดยผู้สมัครต้องมีเอกสารการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสมัครสอบ MEQ จาก ศรว.

๔. อัตราค่าสมัครสอบ MEQ อัตรา ๕,๐๐๐ บาท : คน : ครั้ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี  ๘๒๘๑๑๔๗๗๖๘  

๕. กำหนดการวันสอบ รอบที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  CLICK > อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม