การจัดอบรมการพัฒนาข้อสอบปรนัยทางการแพทย์ (MCQ)

 

การจัดอบรมการพัฒนาข้อสอบปรนัยทางการแพทย์ (MCQ)

5 มกราคม 2567

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดอบรมการพัฒนาข้อสอบปรนัยทางการแพทย์(MCQ) ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) สำหรับอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ซึ่งได้มีการจัดให้อาจารย์ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง และกิจกรรมการนำเสนอและอภิปรายในกลุ่มย่อย โดยผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มหัวข้อ MCQ item development ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และกิจกรรมกลุ่มหัวข้อ การกำหนดเกณฑ์ผ่าน (Standards setting) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาเบื้องต้น ให้อาจารย์สามารถออกข้อสอบปรนัยที่มีคุณภาพและสามารถตั้งเกณฑ์ผ่านตามวิธีมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การจัดอบรมการพัฒนาข้อสอบปรนัยทางการแพทย์ ( MEQ)
การจัดอบรมการพัฒนาข้อสอบปรนัยทางการแพทย์ ( MCQ)