สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2567

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2567

15 พฤษภาคม 2567

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัด “โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2567” สำหรับอาจารย์ใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567  เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ที่นั่ง อาคาร C ชั้น 8 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติงานสำหรับการขับเคลื่อนให้บรรลุตามนโยบาย บทบาทหน้าที่พันธกิจหลัก ความรู้ความเข้าใจในกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสำนักวิชาและระดับหลักสูตร และระบบสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มอาจารย์ใหม่