ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

14 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ด้านการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การบริหารงานด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม 40 ที่นั่ง อาคาร C สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์