สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566”

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566”

13 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย นศพ.กฤษณพงศ์ แก้วเมือง นายกสโมสรนักศึกษาฯ นศพ.พิชญาภา เมืองใจหล้า รองนายกสโมสรนักศึกษาฯ

ฝ่ายกิจการภายนอกมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ เข้าร่วมโครงการค่ายสัมมนาปลายปี (SMST Annual Congress) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สโมสรนักศึกษาแพทย์ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ทัศนคติ ประสบการณ์การทำงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเพื่อร่วมตั้งเป้าหมาย วางนโยบาย และวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่าง สพท. และคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 26 สถาบัน

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566"
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566”
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566"
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566”
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566"
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566”
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566"
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566”
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566"
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566”
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566"
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566”