บริการวิชาการให้ความรู้ เรื่อง “การควบคุมโรคหนอนพยาธิ”

บริการวิชาการให้ความรู้ เรื่อง “การควบคุมโรคหนอนพยาธิ” ภายใต้โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ให้ความรู้ เรื่อง การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สมาชิกในชุมชนบ้านลานกระทิง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีผู้ร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published.