กิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่และเวทีสุขภาพฯ

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่และเวทีสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาวะกระดูกและข้อ ในผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยง ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ รมชมผู้สูงอายุโรงพยาบาลท่าศาลา เพื่อเป็นการบริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนในกลุ่มเป้าหมาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.