ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ความภาคภูมิใจของสำนักวิชาแพทยศาสตร์รางวัลแห่งความสำเร็จสำหรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2549 ระดับปริญญาโท สาขา     กายวิภาคศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 และระดับปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554 ได้เริ่มปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ ได้รับรางวัล Professor Emeritus Khunying Tranakchit Harinasuta Award ซึ่งมอบให้กับผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน ได้รับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม พร้อมทั้งมีชื่อบันทึกไว้ใน “DEAN’S LIST” และได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำปี พ.ศ. 2557 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตปี พ.ศ. 2559-2561 จากมูลนิธิอานันทมหิดล อีกทั้งได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2561 จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2562 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี พ.ศ. 2559 และ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ มีความเชี่ยวชาญด้านพยาธิสภาพและพยาธิกำเนิดของโรคมาลาเรียและด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์ มีบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI จำนวน 31 บทความ ได้รับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุนงบประมาณแผ่นดิน ทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (HERP) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนวิจัยภายใต้แผนงานการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เรื่อง สมุนไพรไทย จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ ได้สร้างเครือข่ายการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปัจจุบันกำลังวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสมุนไพรสำหรับใช้เป็นยาต้านมาลาเรียตัวใหม่และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อพยาธิปากขอในเด็ก

ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  และเป็นกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (IBC) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อีกทั้งเคยมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยโรคเขตร้อนและโรคติดเชื้อปรสิต

ตลอดระยะเวลา 7 ปี ของการทำงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังและความสามารถ มีความมุ่งมานะ เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อพัฒนางานวิจัยโดยเห็นได้จากการมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ รางวัลด้านการวิจัย การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื่อง จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีพุทธศักราช 2561 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *