ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562    ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และพิจารณาคุณสมบัติวันที่ 17 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ไปแล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย    วลัยลักษณ์ ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (1) ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว จำนวน 96 คน ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ MMI พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินและใบตอบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์ MMI ไปยังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

CLICK >รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ฯ

**ขอให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์ MMI เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ https://entry.wu.ac.th และเข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ท่านใช้สมัครคัดเลือกฯ โดยสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินและใบตอบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์ MMI ดังเอกสารแนบ (2) ไปยังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทางโทรสารหมายเลข0-7567-2807 หรือ ทางอีเมล smdadmission@gmail.com ภายในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 16.00 น. หากไม่ดำเนินการตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

     

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *