การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

      ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ขึ้นเพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องแสวงหาเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป กระทรวงมหาดไทยจึงได้อนุมัติให้ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทั้งในส่วนกลางและจังหวัดเป็นประจำทุกปี

      ในการนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดบุญนารอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ……..CLICK > อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม