อาจารย์ นพ. วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี
อาจารย์ นพ. วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี

ยินดีต้อนรับอาจารย์ นพ. วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับ อาจารย์ นพ. วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี กลับมาปฏิบัติงาน หลังจากได้ลาศึกษาต่อเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมาเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ฯสืบต่อไป
 
อาจารย์ นพ. วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี
 
Diploma, Thai Board of Dermatology
Ramathibodi Hospital, Mahidol University
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
Diploma of the Thai Board of Internal Medicine
Ramathibodi Hospital, Mahidol University
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 สาขาอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
Doctor of Medicine, Prince of Songkla University
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์