โครงการ Research sharing: The road to publication

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ “Research sharing: The road to publication” แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของสำนักวิชาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เทคนิคการเลือกวารสารที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการให้คำแนะนำและเทคนิคสำหรับการแก้ไขบทความวิจัยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการกระตุ้นให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น โครงการนี้ได้จัดขึ้น 6 ครั้ง ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2564 – 29 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          ครั้งที่ 1  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 วิทยากร: รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

          ครั้งที่ 2  วันที่ 24 มิถุนายน 2564 วิทยากร: ผศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด

          ครั้งที่ 3  วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  วิทยากร: รศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์    

          ครั้งที่ 4  วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 วิทยากร: ผศ.ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว

          ครั้งที่ 5  วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 วิทยากร: รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ

          ครั้งที่ 6  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 วิทยากร: อ.นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ “Research sharing: The road to publication” แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ “Research sharing: The road to publication” แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ “Research sharing: The road to publication” แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ “Research sharing: The road to publication” แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom