การประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ในหลักสูตรฯ

ด้วยปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่กล่าวไว้ว่า “ เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ ” นั้น หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จึงให้ความสำคัญของบุคลากรสายวิชาการเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะมีหน้าที่ภาระกิจหลักในการเรียนการสอน การวิจัย เป็นลำดับแรก โดยนำความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ นำมาถ่ายทอดให้กับศิษย์เพื่อพร้อมเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ จบไปประกอบอาชีพสายกีฬาและสุขภาพได้อย่างขว้างขวาง หลักสูตรฯ จึงขอแนะนำอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ม.มหิดล และปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เคยเป็นอดีตนักกรีฑาทีมชาติไทยประเภทกระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดด โดยได้รับ 4 เหรียญทอง ในการแข่งขันซีเกมส์ และได้รับรางวัลนักกรีฑาผู้ทรงคุณค่าในรอบ 6 ทศวรรษของกรีฑาไทย และผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และวิทยากรของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ (AAT: Athletic Association of Thailand) ร่วมกับสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF: International Association of Athletics Federations) เคยเป็นอาจารย์ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม 17 ปี (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ.2563) และมีประสบการณ์เป็น Academic Visitor in the School of Sport Exercise and Health Sciences, at Loughborough ณ ประเทศอังกฤษ จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม พ.ศ.2563) ปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจากความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญที่ผ่านมา ได้เป็นข้อมสรุปที่แสดงให้เห็นได้ว่า “กีฬาให้โอกาสที่คาดไม่ถึง” อาจารย์ ดร วัชรี ฤทธิวัชร์

 

แนะนำอาจารย์ใหม่อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์
แนะนำอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ม.มหิดล และปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ