ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าของสำนักวิชาแพทย์ศาตร์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย

11 ตุลาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเพ็ญบุญญา สีชุม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2, นายแพทย์ขุมธน ถนนทิพย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน และ แพทย์หญิงสุทธิกาญจน์ ชื่นเมืองปักษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมของมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ทางสำนักวิชาฯขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอให้ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน รักษาคุณงามความดี และเกียรติภูมิที่ได้รับนี้ให้คงอยู่สืบต่อไป

 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม