หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับ “หลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลระดับ AFC ‘A’ Coaching Certificate Course”

28 ธันวาคม 2565

 

อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษด้านฟิตเนส สำหรับหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลระดับ AFC ‘A’ Coaching Certificate Course ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในช่วงวัน 24 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 5 มกราคม 2565 โดยบรรยายในหัวข้อ ฟิตเนส (สมรรถภาพทางกายในกีฬาฟุตบอล) ซึ่งในการอบรมมีการจัดกิจกรรมทั้งในด้านการบรรยายเนื้อหาความรู้ และมีการจัด Work shop ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลองฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง รวมถึงวางแผนการฝึกซ้อมในเรื่องของการฝึกสมรรถภาพทางกายโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นให้มีประสิทธิภาพ

 

 

อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์ 
อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์
อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์ 
อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์
อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์ 
อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์
อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์ 
อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์
อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์ 
อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์
อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์ 
อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์
อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์ 
อาจารย์วัฒนะ  นุตทัศน์