ข่าวสำหรับนักศึกษา

กำหนดการจัดสอบความรู้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563 (เพิ่มเติม)

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการป …

Read More »

ขอเชิญตัวแทนนศ.มวล.เข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ-ระดับอุดมศึกษา

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัต …

Read More »

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 8/2562 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ประเภทของการสอบ:    การสอบขั้นตอนที …

Read More »