ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House) 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019)  รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร

ลำดับคำนำหน้าชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัด
1นางสาวกชกร เชื้อสง่าประทีปศาสน์กระบี่
2นางสาวกนกพร กุลยวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กระบี่
3นางสาวกมลทิพย์ ส่งศรีกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
4นางสาวกรกนก เหรียญไกรเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
5นางสาวกวินทิพย์ จันทร์ทิปะวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
6นายกษิดิศ เจ้าสวนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังตรัง
7นางสาวกัญญ์วรา ประดงจงเนตรเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
8นางสาวกัญญาวีร์ เจ้ยทองศรีดีบุกพังงาวิทยายนพังงา
9นางสาวกัลยกร คงช่วยคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กระบี่
10นางสาวเกศินี  สุขมากปากพนังนครศรีธรรมราช
11นายจิตรทิวัส  รัตนไชยปากพะยูนพิทยาคารพัทลุง
12นางสาวจุฑาทิพย์ รักษาศิลกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
13นางสาวจุฑามณี วิมลวัทน์สตรีภูเก็ตภูเก็ต
14นางสาวชยุดา สงณรงค์สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนครศรีธรรมราช
15นายชินกฤต แสงวิสุทธิ์สภาราชินี จังหวัดตรังตรัง
16นางสาวญาณิศา รักแจ้งวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังตรัง
17นางสาวณัฐกฤตา หาญชนะอำมาตย์พานิชนุกูลกระบี่
18นางสาวณัฐธยาน์ สมพรานนท์ศูนย์การเรียนวิถีธรรมภูเก็ต 
19นางสาวณัฐวดี ใจสบายเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
20นายดนุวัศ ผลสินวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ ตรังตรัง
21นายเตมีย์ ชูช่วยเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
22นางสาวธนมน  ชิณการณ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังตรัง
23นางสาวธนวรรณ ชัยทองวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังตรัง
24นายธนวิชญ์ ทักถามวิเชียรมาตุตรัง
25นางสาวธารฤทัย บุญฤทธิ์กัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
26นายธีรภพ เวชสิทธิ์วิเชียรมาตุตรัง
27นายนนทพันธ์ พันธ์พานิชเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
28นายนพวิชญ์ ศรีบุญเรืองแสงทองวิทยาสงขลา
29นางสาวนริศรา นักทองสตรีพัทลุงพัทลุง
30นางสาวนาดา เก็บทรัพย์อำมาตย์พานิชนุกูลกระบี่
31นางสาวบุญญาลักษ์ ตั้งหลักตะกั่วป่า”เสนานุกูล”พังงา
32นางสาวบุตรเพชร  เพชรชนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กระบี่
33นางสาวปณิดา ปรางแก้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กระบี่
34นางสาวปณิดา สังข์ทองพัทลุงพัทลุง
35นางสาวปัญจรัตน์ สุขนุกูลพิชัยรัตนาคารระนอง
36นางสาวพจนวรรณ สุวรรณาเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
37นายพนมกร วิรุลศรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังตรัง
38นางสาวพิชญานิน พิศพรรณท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษานครศรีธรรมราช
39นางสาวพิยดา เพิ่มมีอ่าวลึกประชาสรรค์กระบี่
40นายพีรพัฒน์ ภูมิแก้วเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)ตรัง
41นางสาวฟ้าใส เมฆฉายสตรีภูเก็ตภูเก็ต
42นางสาวภัทรดา แก้วอ่อนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
43นางสาวภัทรดา ประภาศิลป์ เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
44นางสาวภัทรมัย ประสาทแก้วหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลา
45นายภูสิทธิ คงยืนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
46นายยศพล พัฒนคุณางกูรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังตรัง
47นางสาวรชฏนันท์ สุขกลับเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
48นางสาวรัตติกาล ผิวมณีมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
49นางสาววณิชยา บุญเกิดกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
50นางสาววนัชพร ล้อพิริยะธรรมบูรณะรำลึกตรัง
51นางสาววนิตา   ตะรุรักษ์ท่าเเพผดุงวิทย์สตูล
52นางสาววรศิกาล สนิทใจสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนครศรีธรรมราช
53นางสาววศินี ชัยศิริวิเชียรมาตุตรัง
54นางสาววิมลณัฐ เพชรราชสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
55นางสาวศรสวรรค์ ซ้อนบุญองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กระบี่
56นายศิรวิทย์ พรมสัยปากพนังนครศรีธรรมราช
57นายสมัชญ์ เพ็ชรด้วงวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
58นางสาวสรชา วานิชมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
59นายสรสิทธิ์ เนินพรหมปากพนังนครศรีธรรมราช
60นางสาวสลินนา จันมณีอ่าวลึกประชาสรรค์กระบี่
61นางสาวสัสดาวดี พูลพิพัฒน์เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
62นางสาวสุกฤตา ศรีธรรมยศสภาราชินี 2ตรัง
63นางสาวสุขใจ คำนุ่นเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
64นางสาวสุพัตรา ครุฑเพชรมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
65นายอนัส ดือราแมเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
66นางสาวอรพลิน เพชรชิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กระบี่
67นางสาวอัญกร รักดำวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังตรัง
68นางสาวฮัซวานี บุตรหลำอำมาตย์พานิชนุกูลกระบี่

CLICK >เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อเปิดบ้านหมอ มวล. 2019

CLICK > ดาวน์โหลดไฟล์ “แบบตอบยืนยันเข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล.”

CLICK > ดาวน์โหลดไฟล์ “หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง”

CLICK > ดาวน์โหลดไฟล์ “กำหนดการโครงการฯ”

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรณภพพร แซ่เอี้ยว โทร. 0-7567-2806

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *