ส.แพทย์ มวล.จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับศพค.ตรัง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาขั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง โดยอาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญาพันธุ์ เพชรช่วย (คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์(ฝ่ายการศึกษา) อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์(ฝ่ายบริหาร) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการสัมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นการถ่ายทอดรายละเอียดของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้สถาบันร่วมผลิตได้รับทราบ วัตถุประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้บรรลุตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค์ที่วางไว้ในหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อไปในอนาคต

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น