อาจารย์ ส.แพทย์ มวล.เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) เผยแพร่ในรูปแบบรวมบทคัดย่อ (E-Abstracts) เรื่อง คลินิกเคลื่อนที่และการสร้างเสริมสุขภาวะกระดูกและข้อในผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยง ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

เครดิตภาพโดย >ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนฯ ศูนย์บรรณสาร ม.วลัยลักษณ์

Leave a Comment

Your email address will not be published.