การประเมินระดับความสุข(Happinometer)และความพึงพอใจของนักศึกษาประจำปีการศึกษา2562

ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ “เก่ง ดี มีความสุข” คราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้มีการประเมินระดับความสุขของนักศึกษา (Happinometer) และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ “เก่ง ดี มีความสุข” ของสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น
ในการนี้ โดยขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีดำเนินการตามLink พร้อมแนบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ระบบจะเปิดตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป) เพื่อส่วนกิจการนักศึกษาจะได้นำผลมาประมวลและคิดค่าคะแนนให้ตามเกณฑ์ประเมินสำนักต่อไป ทั้งนี้ สามารถประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น โทร.3120
CLICK เข้าระบบ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น