ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง Internation Short Course on Ecisystem Health

ด้วย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network: THOHUN) จะจัดให้มีการอบรมระยะสั้น เรื่อง Internation Short Course on Ecisystem Health และใช้ภาษาอังกฤษตลอดการอบรม ทั้งนี้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ขอเชิญนักศึกษาในสังกัด ของท่านจำนวน 1 คน เพื่อเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน -4 กรกฎาคม 2563 (เป็นการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ความรู้ 80% ขึ้นไป วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2563 เป็นการเรียนภาคปฎิบัติ โดยนักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งรายชื่อ ภาษาไทย/ อังกฤษ ระบุ สำนักวิชา E-mail ไปยัง Contact.thohun@gmail.com (ตามแบบตอบรับที่แนบมานี้) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 **ศูนย์ประสานงาน จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสาร-ไปกลับชั้นประหยัด ค่าเดินทางจากสนามบินมายังที่อบรม ค่าประกันอุบัติเหตุรวมทั้งค่าที่พัก ตลอดระยะเวลาการจัดอบรม (ในอัตราที่กำหนด) ทั้งนี้ ศูนย์จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป
CLICK รายละเอียด
CLICK กำหนดการ
CLICK ใบสมัคร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น