ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักเลขาธิการแพทยสภา ประจำปี 2563

                  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์
ที่ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักเลขาธิการแพทยสภา ประจำปี 2563
****************

                           สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ 
(หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ จากสำนักเลขาธิการแพทยสภา ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่โรงเรียนแพทย์ ประจำปี 2563 และนายธนานันต์ อนันต์ศิริภัณฑ์  นักศึกษาแพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563