ประชาสัมพันธ์การสมัคร Innovation Showcase ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์

1 พฤศจิกายน 2564

     ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ (International Medical Student Research Conference, IMRC 2021) ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาแพทย์ของสถาบันผลิตแพทย์ได้นำเสนอผลงานวิจัย พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้  และประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการวิจัย โดยมีรูปแบบการประชุมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การอภิปรายหมู่ กิจกรรมการประกวดแข่งขันวิชาการได้แก่ การแข่งขัน Scientific Oral Presentation  และ Scientific Poster Presentation รวมทั้งการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของนิสิต นักศึกษาแพทย์ ภายในงานประชุมฯ รายละเอียดตามที่แนบ

      ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์ ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อมาจัดแสดงในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์  CLICK อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม