ทีมแพทย์แผนไทย
ทีมงานโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

2 พฤศจิกายน 2564

 

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • 2.1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา
  • (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (2) มีผลเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
  • (3) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสภาการแพทย์แผนไทย
  • (4) ไม่เคยถูฟ้องร้องในคดีความที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (5) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
  • (6) หากมีประสบการณ์ที่ตรงหรือเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • (7) มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี
  • (8) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
 • 2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  • (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการบัญชี/การเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • (2) มีผลเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
  • (3) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
  • (4) มีประสบการณ์ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภาระงานของตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • (5) มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี
  • (6) ใฝ่รู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้กับงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
  • (7) มีทักษะด้านการติดต่อและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล
  • (8) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

 

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

 • 3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
 • 3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • 3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 • 3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

4. ภาระงาน

 • 4.1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
  • (1) ให้บริการทางทการแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งในและนอกเวลาทำการ
  • (2) ช่วยควบคุมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานรายวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแก่นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • (3) ดูแลเครื่องมือ รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยโดยประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
  • (4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 4.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • (1) งานด้านการเงิน
   • (1.1) ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี
   • (1.2) ออกใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก ใบนำส่งเงินและจัดทำบัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น
   • (1.3) ตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและทำทะเบียนเงินคงเหลือประจำวัน
   • (1.4) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินหลักฐานใบสำคัญจ่ายเงิน ลงบัญชีทำรายงานทางการบัญชีเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
   • (1.5) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
   • (1.6) จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายและการบริหารงบประมาณหน่วยงาน
   • (1.7) รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณจัดทำงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  • (2) งานด้านพัสดุ
   • (2.1) จัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งหนังสือเวียน มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
   • (2.2) ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
   • (2.3) ประสานงาน วางแผน และจัดระบบการจัดหา รวมทั้งการบริหารสัญญาและแก้ไขปัญหา
   • (2.4) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้มีการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
   • (2.5) รับผิดชอบและบริหารจัดการคลังพัสดุของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (3) งานด้านระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • ช่วยสนับสนุนงานประกันคุณภาพ และแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5. อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

 

6. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้

 • (1) จัดทำสัญญาจ้างสัญญาแรก 3 ปี และมีเงื่อนไขดังนี้
  • (1.1) ต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน หรือหากมีความจำเป็นต้องทดลองปฏิบัติงานต่อ ให้ทดลองปฏิบัติงานต่อไม่เกิน 6 เดือน รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานกำหนดให้ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • (1.2) ก่อนครบสัญญาจ้างสัญญาแรก ให้มีการการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้างตามหลักเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
   • (1.2.1) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีเฉลี่ย 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
   • (1.2.2) มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน จำนวน 1 เล่ม และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับดี และได้นำผลงานดังกล่าวไปใช้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • (2) จัดทำสัญญาจ้างที่ 2 หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาแรกแล้วให้จัดทำสัญญาจ้างที่ 2 มีระยะเวลาการจ้างจนถึงเกษียณอายุ โดยเรียกพนักงานนี้ว่า “พนักงานสัญญาประจำ” โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ 3 ปี ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้าง ให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย

 

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

 

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 • 8.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามแบบของมหาวิทยาลัยขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://hro.wu.ac.th/forms
 • 8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
 • 8.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
 • 8.4 สำเนาผลผลสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
 • 8.5 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ
 • 8.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • 8.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
 • 8.8 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 • 8.9 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 

9. การสมัคร

 • 9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 • 9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

10. การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้

 • 10.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
 • 10.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
  • ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
   • (1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
   • (2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความเกณฑ์การตัดสินผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกวิชาทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • ข. สอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ทั้งนี้อาจกำหนดให้มีการทดสอบหรือวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้)

 

11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก

 • (1) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร โดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกำหนดการสอบและผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์และประกาศของมหาวิทยาลัย
 • (2) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

 

12. เงื่อนไขอื่น ๆ

 • 12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
 • 12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
 • 12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
 • 12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอ
 • สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน
 • 12.5 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา และจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ของรัฐหรือที่รัฐรับรองโดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองและส่งใบรับรองแพทย์ตามกำหนดระยะเวลาดังนี้
 • (1) การตรวจสุขภาพสำหรับโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจทางจิตวิทยา พ.ศ.2562 ยกเว้นข้อ 6 (6) ให้ส่งใบรับรองแพทย์ให้มหาวิทยาลัยภายในกำหนดระยะเวลาตามหนังสือที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
 • (2) การตรวจประเมินโรคทางจิตเวช ให้ส่งใบรับรองแพทย์ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

 

 

อ้างอิง https://www.wu.ac.th/th/news/20460