คณบดีพบนักศึกษาแพทย์
**************************************************************************************

7 พฤศจิกายน 2564               

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “คณบดีพบนักศึกษาแพทย์” ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom meeting เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งมีการพูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง pandemic รวมถึงปัญหาด้านการศึกษาและปัญหาสุขภาพจิตหรือสุขภาพกาย ซึ่งอาจส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในการเรียนของนักศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยเหลือนักศึกษาผ่านการให้คำปรึกษาและสนับสนุนนักศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนด้วย

 

คณบดีพบนักศึกษาแพทย์
คณบดีพบนักศึกษาแพทย์
คณบดีพบนักศึกษาแพทย์
คณบดีพบนักศึกษาแพทย์