ข่าวกิจกรรม

“ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ”

**********************************************************************************************

28 ตุลาคม 2564

                    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ  “ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์รัชพล มาลา นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ SMD รุ่นที่ 6 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งแพทย์ปฏิบัติการ ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 48 คน ในรายวิชา Home room โดยมีอาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง เป็นผู้ดำเนินการควบคุมกิจกรรม

                    วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษาในการจัดการตนเองกับความเครียดในการเรียน และตอบคำถามจากนักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการความกดดันในการสอบและสภาพการทำงานจริง รวมถึงให้คำแนะนำถึงประโยชน์ของรูปแบบการเรียนและการติวแบบกลุ่ม เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพในการจดจำ และส่งเสริมความสามารถแก้ปัญหาร่วมกันของนักศึกษา

 

ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ
ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1_2
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1_2
นายแพทย์รัชพล มาลา
นายแพทย์รัชพล มาลา