เชิดชูเกียรติพนักงาน สำนักงานคณบดี

10 พฤศจิกายน 2564

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 90.00 คะแนน ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการชื่นชมคุณค่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยม รายละเอียดตาม Link > https://drive.google.com/file/d/1tA-fAIEWTX40VA0oI-D24fNa8UalI8lw/view     ในการนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีพนักงาน (สำนักงานคณบดี)  ที่ได้รับคะแนนประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” ประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 3 คน  ดังรายนามต่อไปนี้    1. นางสาวจารึก พรหมคลี่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    2. นางสาวดวงสมร วงค์ลิ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    3. นางสาวเสาวลี บุญเมือง พนักงานธุรการ