ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยของอาจารย์แพทย์

ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยของอาจารย์แพทย์

1 เมษายน 2565

ขอประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง เจลชิคาโกสกายบลูสำหรับการตรวจหาตัวไรขน ในผู้ป่วยเปลือกตาอักเสบจากตัวไรขน
ผู้วิจัย ได้แก่ ผศ.นพ. ลั่นหล้า อุดมเวช, ผศ.ดร. เอื้อมพร หมวดเมือง, อ.นพ. วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี
ติดต่อ คลินิกตา หรือ คลินิกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์