ข้อมูลสรุปจำนวนครั้งการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

8 เมษายน 2565

 

สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดทำแผนภูมิสรุปจำนวนครั้งการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.2565 มีรายละเอียดดังแสดง

 

จำนวนครั้งการเข้ารับบริการ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2565

สรุปค่าเฉลี่ยรวมผลประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2565