ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพระดับ Scopus Q1 ที่มีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป

28 พ.ค. 2565

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2565

โดยมีอาจารย์ที่สามารถตีพิมพ์ในวารสาร Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 จำนวน 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ ตีพิมพ์ใน วารสาร Fish & Shellfish Immunology มี Percentile = 95 ในฐานะ Corresponding author  
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ตีพิมพ์ใน วารสาร Groundwater for Sustainable Development มี Percentile = 91 ในฐานะ Corresponding author
List-of-researcher-with-90-PCT
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพระดับ Scopus Q1