โครงการเตรียมความพร้อมการเรียน PBL ประจำปีการศึกษา 2565

24 พฤษภาคม 2565

 

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์   ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ PBL และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้ โดยมี อาจารย์ นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียน PBL
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียน PBL
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียน PBL
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียน PBL
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียน PBL
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียน PBL
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียน PBL
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียน PBL