รับสมัครแพทย์ใช้ทุน

ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี 2565 รอบที่ 1 จำนวน 10 อัตรา โดยแบ่งสาขาวิชาดังนี้

 

ศัลยศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 อัตรา

กุมารเวชศาสตร์ 1 อัตรา

วิสัญญีวิทยา 1 อัตรา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 อัตรา

ออร์โธปิดิกส์ 1 อัตรา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 อัตรา

จิตเวชศาสตร์ 1 อัตรา

รังสีวิทยา 1 อัตรา

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา จำนวน 5 ปีการศึกษา (เมื่อจบชั้นปีที่ 5)
2. สำเนาผลการสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2
3. ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/TOEIC/CEFR/CU-TEP) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ จำนวน 3 ท่าน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตาม QR CODE) และปิดผนึกซองลงนามกำกับโดยผู้รับรอง

เอกสารหมายเลข 1-3 ยื่นทาง google form ดัง QRCODE : APPLICATION FORM
เอกสารหมายเลข 4 ใส่ซองปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง สมัครแพทย์ใช้ทุน)

กำหนดการสมัคร
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ 1. แพทย์ผู้ทำสัญญาภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) จะต้องปฎิบัติงานชดใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค 3 ปี (ไม่สามารถสมัครโครงการนี้ได้)
2. การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาโดยมิจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณสุรศักดิ์ 075477407, 0625957994 Email surasak.na@mail.wu.ac.th

********************************************************