โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565

 1 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีนักศึกษาแพทย์จำนวน 48 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ความเป็นวิชาชีพแพทย์มากขึ้นหลังจากที่ผ่านการเรียนระยะเตรียมแพทย์ในชั้นปีที่ 1 โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิกแก่นักศึกษา  และมีนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้ความรู้และชี้แจงกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565