กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

9 มิถุนายน 2565

 

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร ST มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร ซึ่งบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่น

 

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ิกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 2565

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ิกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565