โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565 “กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์” วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5

 

13 มิถุนายน 2565

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์”สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผทนไทยบัณฑิต และสำนักวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ทั้ง ๓ หลักสูตรได้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน
  2. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ กับนักศึกษารุ่นพี่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์
  3. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้เรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ซึ่งบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานและเป็นกันเอง บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานเป็นอย่างดี

 

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565