ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป

21 มิถุนายน 2565

สืบเนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกได้ประชุมพิจารณารางวัล โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 “ประเภทบูรณาการทั่วไป” จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป