การจัดการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีการศึกษา 2565

22 มิถุนายน 2565

 

          ในการจัดการการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 ซึ่งถือเป็นการเรียนรูปแบบออนไซต์ 100% (รูปแบบปกติ) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 โดยทางสาขาฯ ได้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น ความพร้อมของห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงแนวปฏิบัติและมาตรการการจัดการเรียนการสอนที่รองรับนักศึกษาที่มาเรียนรูปแบบออนไซต์ ซึ่งหากพบว่ามีนักศึกษาที่ติดเชื้อ COVID-19  ทางคณาจารย์ในสาขานั้นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยส่งตัวนักศึกษาเพื่อตรวจคัดกรองหรือ หากพบว่านักศึกษาติดเชื้อ นักศึกษาจะได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักศึกษาที่ติดเชื้อและต้องกักตัว สามารถเรียนในรูปแบบไฮบริดหรือการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ควบคู่ไปพร้อมกับเพื่อนๆได้ หรืออาจมีการสอนชดเชยในบางรายวิชาให้แก่นักศึกษา

          ทั้งนี้ทางนักศึกษาหรือผู้ปกครองมีข้อสงสัยในการจัดการเรียนการสอนนั้น สามารถสอบถามได้กับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละบุคคล หรือทางสาขาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ทีมงานแพทย์แผนไทยประยุกต์