พิธีไหว้ครู สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565

1 กรกฎาคม 2565

 

สืบเนื่องจากการจัดพิธีไหว้ครูของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาเพื่อแสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้  ให้ความคิด ชี้ทางสว่างให้กับชีวิตและนอกจากนี้ครูยังเป็นผู้ให้วิชาความรู้จึงได้กระทำพิธีแสดงถึงการยกย่องผู้มีพระคุณแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์อันเป็นคุณธรรมชั้นสูงที่จะส่งผลให้ประสบความเจริญงอกงามในชีวิต ดังนั้นทางสโมสรนักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้มีการจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 -20.30 น. ณ ห้อง 1500 ที่นั่ง  อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครูอาจารย์และนักศึกษา เสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษาแพทย์ได้ระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ ที่ได้ให้การอบรม สั่งสอน นอกจากนี้ยังเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ทำงานเพื่อส่วนรวม และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน โดยการมอบเกียรติบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์รุ่นอื่นๆ ต่อไป

 

พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์
พิธีไหว้ครูสำนักวิขาแพทยศาสตร์