ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

1 สิงหาคม 2565

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดังรายนามต่อไปนี้

  1. อาจารย์ ดร.กุลวดี กาญจนะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  2. อาจารย์ ดร.สกันท์ วารินหอมหวล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  3. อาจารย์ ดร.สินีนาฏ สันพินิจ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย
อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย