โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

8 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 นั้น ทางกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 โดยก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่เพื่อให้นักศึกษาได้ขอขมาและแสดงความเคารพต่ออาจารย์ใหญ่ที่เสียสละร่างกายสำหรับการศึกษา จากนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์และทักษะเบื้องต้นสำหรับปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ อีกทั้งช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาด้วย

 

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2565