สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

17 มีนาคม 2566

 

วันที่ 17 มีนาคม 2566 คณบดีคณาจารย์ และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีความโดดเด่นที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยร่วมกันในอนาคต

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเเลกเปลี่ยน