อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทย์กีฬา ร่วมพิธีเปิดป้ายสนามกีฬา “ตุมปัง” 

25 เมษายน 2566

 

             อาจารย์นภารัตน์ ดวงจันทร์ นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย สนามกีฬากลาง “ตุมปัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณป้ายทางเข้าสนามกีฬากลาง “ตุมปัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้รองรับการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันขันกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมพิธีเปิดป้ายสนามกีฬา "ตุมปัง" 2566
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมพิธีเปิดป้ายสนามกีฬา “ตุมปัง” 2566
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมพิธีเปิดป้ายสนามกีฬา "ตุมปัง" 2566
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมพิธีเปิดป้ายสนามกีฬา “ตุมปัง” 2566
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมพิธีเปิดป้ายสนามกีฬา "ตุมปัง" 2566
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมพิธีเปิดป้ายสนามกีฬา “ตุมปัง” 2566
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมพิธีเปิดป้ายสนามกีฬา "ตุมปัง" 2566
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมพิธีเปิดป้ายสนามกีฬา “ตุมปัง” 2566