อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทย์กีฬา ร่วมสาธิตการออกกำลังกายในวันสงกรานต์

25 เมษายน 2566

 

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566  เวลา 08.30-12.00 น. อาจารย์นภารัตน์ ดวงจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมสาธิตการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุและบุคลากรที่มาเข้าร่วมงานวลัยลักษณ์ สงกรานต์ สืบสานประเพณี 2566 ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมสาธิตการออกกำลังกาย ในวันสงกรานต์ 2566
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมสาธิตการออกกำลังกาย ในวันสงกรานต์ 2566
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมสาธิตการออกกำลังกาย ในวันสงกรานต์ 2566
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมสาธิตการออกกำลังกาย ในวันสงกรานต์ 2566
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมสาธิตการออกกำลังกาย ในวันสงกรานต์ 2566
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมสาธิตการออกกำลังกาย ในวันสงกรานต์ 2566