สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx

28 เมษายน 2566

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินนำโดย รศ.นพ.สมชาย  ยงศิริ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.พญ.กันยรัตน์  กตัญญู และ ผศ.ดร.ปรีย์กมล  รัชนกุล กรรมการตรวจประเมิน และ ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ ผู้แทนจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

          การรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับและเข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ นำเสนอผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาของสำนักวิชาฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งทางสำนักวิชาฯ ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากคณะกรรมการตรวจประเมินที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักวิชาฯ ให้ก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสุขภาพที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศสู่สากลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx