บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 

29 เมษายน 2566

          เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ทั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมโดยมีตัวแทนบุคลากรของสำนักวิชาแพทยศาสตร์แต่ละอาคารเข้าร่วมการซ้อมย่อยโซนพื้นที่ เพื่อซักซ้อมบทลำดับหน้าที่ตามแผน/เหตุการณ์จำลอง ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2566

          การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การฝึกซ้อมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566