บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567

บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567

18 เมษายน 2567

บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่าง ๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์ดังกล่าว อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทย ให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567
บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดซุ้มผลไม้ต่างๆ งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567