Ohio State University

     สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดย : คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย : ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  (ผู้กำกับดูแลสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ให้เกียรติต้อนรับนักศึกษาแพทย์ชาวต่างชาติ จาก Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์