หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ปรัชญา ความสำคัญ
ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ผู้มีความู้ดี มีจรรยา เพื่อร่วมพัฒนาสังคม


รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : 25630231100023
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Sports Science and Excercise

ชื่อปริญญาและสาขา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
ชื่อย่อ อักษรย่อปริญญาวท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Sports Science and Excercise)
ชื่อย่อ B.Sc. (Sports Science and Excercise)


ปรัชญา ความสำคัญ
ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ผู้มีความู้ดี มีจรรยา เพื่อร่วมพัฒนาสังคม

จุดเด่นของหลักสูตร
มีการมุ่งเน้นการนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นแบบ Active Leaning และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง  การจัดการเรียนการสอนให้ความสำคัญต่อการใช้ภาษาอังกฤษ  Active Leaning   ตลอดจนการมีกระบวนการทดสอบก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Exam)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Aims)
1) จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
2) ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งในแบบที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐาน และระดับเชี่ยวชาญ
3) ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
4) ประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ องค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่น และเอกชน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และบริการประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติตลอดจนในระดับนานาชาติ

แนวทางประกอบอาชีพ
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง โดยเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ ผู้นำการออกกำลังกายในองค์กรและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1.  การกีฬาแห่งประเทศไทย
2.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา  
3.  สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
4.  โรงเรียนกีฬา การศึกษาพิเศษ
5.  ศูนย์สุขภาพ โรงแรม รีสอร์ท
6.  บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา
7.  โรงพยาบาลและหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข
8.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ และตำบล
9.  สมาคมกีฬา ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,900.- บาท โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        40    หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                              124     หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                               8     หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 172 หน่วยกิตระบบไตรภาค